Портал «Автожители»

Задача: Сделать автомобильный портал.

avtozhiteli.ru

avtozhiteli_site_01

Главная страница

avtozhiteli_site_02

Авторизация

avtozhiteli_site_03

Автоэнциклопедия

avtozhiteli_site_04

Страница 404

avtozhiteli_site_05

Страница модификаций

avtozhiteli_site_06

Характеристики автомобиля

avtozhiteli_site_07

Статья

Новости

avtozhiteli_site_09

Личный кабинет

avtozhiteli_site_10